Algemene  Voorwaarden

 

Artikel 1 Begrippen


1.1 De organisatie: InShape by Daphne. Ingeschreven bij K.v.K. Den Bosch. Onder nummer: 61831689.

1.2 Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van InShape by Daphne  waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Daphne van Leeuwen of een andere personal trainer werkzaam voor InShape by Daphne.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Inshape by Daphne voor het deelnemen aan Personal Training of small Group training. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing.

2.2 Ieder gebruik van de diensten van InShape by Daphne geschiedt voor eigen risico.

2.3  Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan  welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

2.4  Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

2.5 Indien InShape by Daphne het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen. Dient de klant dit te doen.
 

Artikel 3 Intakeprocedure


3.1 Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan InShape by Daphne te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan InShape by Daphne door te geven.
 

Artikel 4 Tijdstip en plaats


4.1 Bij bevestiging van de inschrijving zal InShape by Daphne meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant.

4.2  Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is InShape by Daphne bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 12 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor InShape by Daphne als ook de klant.

4.3 Een trainingssessie met de personal trainer vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.


Artikel 5 Uitvoering van de opdracht


5.1 Op InShape by Daphne rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.

5.2  De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Daphne van Leeuwen.

5.3 InShape by Daphne voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat InShape by Dapne niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.


Artikel 6 Aansprakelijkheid


6.1 InShape by Daphne heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

6.2 Voor elke door InShape by Daphne aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting.

6.3  InShape by Daphne kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten.

6.4 InShape by Daphne is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.

6.5 InShape by Daphne  is niet aansprakelijk wanneer bij InShape by Daphne, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

6.6 InShape by Daphne is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties kunnen optreden. Opdrachtgever is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van InShape by Daphne.

6.7  InShape by Daphne is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor InShape by Daphne niet verantwoordelijk gehouden kan worden).


Artikel 7 Ontbinding,abonnementsduur en verhindering


7.1 InShape by Daphne werkt, tenzij anders overeengekomen, met een minimale contracttermijn van drie (3) maanden. Binnen deze termijn is de overeenkomst niet opzegbaar.

7.2  Na een contract van minimaal drie (3) maanden is het mogelijk om het contract te verlengen met een termijn van drie (3) of zes (6) maanden. Dit dient opnieuw schriftelijk vastgelegd te worden.

7.3 Bij verhindering van de deelnemer dient deze verhindering 12 uur van tevoren te worden gemeld, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

7.4 De vakanties van de deelnemer dienen ruim van te voren te worden aangekondigd. De vakanties van de trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de deelnemer en/of trainer op vakantie is.

7.5 InShape by Daphne is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

7.6  Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van Heesch. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden gegeven aan Daphne van Leeuwen.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden


8.1 Bij de overeenkomst van klant en InShape by Daphne zal InShape by Daphne meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan.

8.2 Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is InShape by Daphne gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan InShape by Daphne te voldoen.

8.3 Indien InShape by Daphne over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd.

8.4 Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag InShape by Daphne een bedrag van 5,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.

8.5 Op de diensten van InShape by Daphne is het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

8.6 Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is InShape by Daphne gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

8.7 Indien de deelnemer ervoor kiest om het bedrag per bank te betalen. Dient het overgemaakt te worden op inban nr.: NL07 RABO 0180 494716 t.n.v. D. van Leeuwen.


Artikel 9 Ziekmelding


9.1 Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan InShape by Daphne.

9.2  Alle afspraken dienen 12 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

9.3 Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.


Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen


10.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.

10.2 InShapeby Daphne is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

10.3  Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.

10.4  Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is.

10.5 Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.


Artikel 11 Gezondheid


11.1 De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.

11.2  Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met InShape by Daphne aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

11.3 Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan InShape by Daphne.


Artikel 12 Vertrouwelijkheid


12.1 InShape by Daphne is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van InShape by Daphne gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.


Artikel 13 Intellectueel eigendom


13.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt InShape By Daphne  zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet.

13.2 Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door InShape by Daphne  voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van InShape by Daphne.

13.3 Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na het verkrijgen van schriftelijke toestemming van InShape by Daphne. Alle door de InShape by Daphne  verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van InShape by Daphne en zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door InShape by Daphne  ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

13.4 Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door InShape by Daphne  zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.


Artikel 14 Geschillen


14.1 Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot InShape by Daphne.

14.2Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar InShape by Daphne is gevestigd.

14.3 In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.


Artikel 15 Gedrag binnen de Trainingsstudio van InShape by Daphne


15.1  Deelnemers welke gebruik maken van de Trainingsstudio van InShape by Daphne dienen zich te houden aan de huisregels en kledingvoorschriften van InShape by Daphne.

15.2  Eventuele beschadigingen aan eigendommen van de Trainingsstudio van InShape by Daphne, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de deelnemer.

15.3  Tijdens de trainingen, met het oog op de gezondheid en hygiëne, dient de klant schone sportschoenen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.